event image event image

Dzień I – 12 czerwca 2018 r.

10:30     Uruchomienie sekretariatu

12:00     Otwarcie konferencji

12:10     Sesja I – Aspekty prawne i regulacyjne

 1. Bonifikaty za niedotrzymanie paramentów jakościowych
  energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców,
  w kontekście zmiany rozporządzenia taryfowego

  Adam Dobrowolski (Urząd Regulacji Energetyki) - 25 minut
 2. Kierunki zmian w prawie pod kątem układów pomiarowych energii elektrycznej
  Katarzyna Zalewska-Wojtuś (PTPIREE) - 20 minut
 3. Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej i ich interpretacja przy naliczaniu bonifikat
  Marian Jurek (PSE S.A.) - 30 minut
 4. Zagadnienia normatywne oraz ich praktyczne implikacje w zakresie stosowania technologii PLC wąsko- i szerokopasmowych w Polsce i UE
  Tomasz Piasecki (HUAWEI POLSKA Sp. z o.o.) - 30 minut

14:00     Obiad

15:00     Sesja II – Monitorowanie parametrów sieci z wykorzystaniem liczników energii elektrycznej

 1. Projekt UPGRID – wykorzystanie danych z liczników AMI do wspomagania prowadzenia ruchu zarządzania siecią nn
  Ludwik Tomaszewski, Sławomir Noske (ENERGA-OPERATOR SA) - 20 minut
 2. Zakłócenia przewodzone w publicznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz ich wpływ na komunikację PLC w paśmie CENELEC A
  Marek Wąsowski, (Konsorcjum Smart Power Grids – Polska),
  Jarosław Sokół, Łukasz Górnicki (TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.) - 20 minut
 3. Szerokopasmowa transmisja TCP-IP w sieciach energetycznych średniego i niskiego napięcia w oparciu o technologię BPL Broadband Power Line – teoria i praktyka
  Jacek Koźbiał (Mikronika) - 30 minut

16:15     Przerwa, otwarcie i zwiedzanie wystawy producentów

16:45     Sesja III – Interpretacja wyników pomiarów

 1. Interpretacja wyników pomiarów energii elektrycznej w przyłączach niskiego napięcia z mikroinstalacjami prosumenckimi 
  Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) - 20 minut
 2. Efektywność procedur przetwarzania wyników pomiaru zapotrzebowania mocy w sieciach elektroenergetycznych
  Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) - 20 minut
 3. Pomiar strat nietechnicznych energii elektrycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych 
  Andrzej Olencki (Uniwersytet Zielonogórski) - 20 minut

18:00     Zwiedzanie stoisk wystawców. Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19:00     Kolacja koleżeńska

 

Dzień II – 13 czerwca 2018 r.

7:00       Śniadanie

9:00       Otwarcie drugiego dnia konferencji

9:05       Sesja IV – Nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w energetyce

 1. Projekt badawczo-rozwojowy SORAL - System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie Offline
  Sławomir Noske (ENERGA-OPERATOR SA) - 20 minut
 2. Poszukiwanie punktów zasilania odbiorników wywołujących zmienność napięcia
  Grzegorz Wiczyński (Politechnika Poznańska) - 20 minut
 3. Monitorowanie jakości energii i awarii w sieci – wdrożenie dla PKP Energetyka S.A.
  Łukasz Żółkiewicz (APATOR S.A.) - 20 minut

10:00     Przerwa – zwiedzanie wystawy

10:30     Sesja V – Monitoring jakości energii elektrycznej

 1. Inteligentne liczniki energii elektrycznej w świecie Internetu Przedmiotów
  Piotr Derbis (Landis+Gyr Sp. z o.o.) - 20 minut
 2. Przeliczanie wskaźników wahań napięcia do wskaźnika Pst
  Mateusz Michalski, Grzegorz Wiczyński (Politechnika Poznańska) - 20 minut
 3. Wykorzystanie G3-PLC w OSGP - Doświadczenia z wdrożenia
  Jarosław Babś (Networked Energy Services) - 20 minut
 4. Nowoczesne rozwiązania pomiarowe dla elektroenergetyki
  PUH POLTRADE TECHNOLOGIES S.C Przemysław, Dorota Widziewicz

11:50     Dyskusja plenarna, podsumowanie konferencji i zebranie wniosków

12:00     Zakończenie konferencji

12:30     Obiad

 

W trakcie konferencji zorganizowana będzie wystawa dostawców rozwiązań obecnych na konferencji, na której zaprezentują się:

 • APATOR S.A.
 • Calmet Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "EUROTRONIC" Sp. z o.o.
 • PUH POLTRADE TECHNOLOGIES S.C Przemysław, Dorota Widziewicz

Poniżej publikujemy streszczenia wybranych wystąpień planowanych do przedstawienia na Konferencji:

 • 2.1. Projekt UPGRID – wykorzystanie danych z liczników AMI do wspomagania prowadzenia ruchu zarządzania siecią nn

           Ludwik Tomaszewski, dr inż. Sławomir Noske (Energa-Operator SA)

Głównym celem projektu UPGRID był rozwój w funkcjonalności, które służą integracji sieci nn i SN z zarządzaniem stroną popytową i generacją rozproszoną.

Projekt UPGRID zapewnił wiedzę i doświadczenie, że połączenie informacji z systemów SCADA, GIS oraz AMI niesie za sobą wiele możliwości diagnostyki sieci dystrybucyjnej, co w konsekwencji przekłada się na  m.in. odpowiedni dobór podziałów sieci, odpowiedni dobór transformatorów, sterowanie mikroźródłami, wskazywanie miejsc wystąpienia prawdopodobnych awarii i inne.

 • 3.1. Interpretacja wyników pomiarów energii elektrycznej w przyłączach niskiego napięcia z mikroinstalacjami prosumenckimi
            dr hab. inż. Sławomir Cieślik (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

W referacie przedstawione będą rozważania analityczne pomiarów i interpretacji wyników pomiarów energii elektrycznej w przyłączach nn z mikroinstalacjami prosumenckimi, poparte przykładami i dyskusją dotyczącą wytycznych do interpretacji w kontekście idei prosumenta. W instalacjach elektrycznych niskiego napięcia odbiorniki przyłączane są do obwodów elektrycznych, zasilanych z różnych faz, natomiast jednostka wytwórcza w mikroinstalacji prosumenckiej może być wykonana jako jednofazowe urządzenie lub trójfazowe.

 • 3.2. Efektywność procedur przetwarzania wyników pomiaru zapotrzebowania mocy w sieciach elektroenergetycznych
           dr inż. Włodzimierz Bieliński (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

W referacie przewiduje się między innymi prezentację wyników badań wpływu czasu uśredniania pomiarów zapotrzebowania mocy w wybranych fragmentach sieci elektroenergetycznej, na użyteczność uzyskiwanych informacji. Zaprezentowane zostaną również efekty przeprowadzania różnych procedur wstępnego przetwarzania danych. Należą do nich: redukcja, centrowanie, filtrowanie (prześrednianie). Poruszone będą również problemy brakujących oraz odstających danych. Wszystkie zagadnienia będą ilustrowane licznymi przykładami.

 • 3.3. Pomiar strat nietechnicznych energii elektrycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych
           dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Elektrycznej)

W referacie przedstawione zostaną aspekty teorii o roboczej i odbitej mocy czynnej (prof. Czarneckiego) oraz teorii o prostopadłościanie mocy  z uwzględnieniem mocy deformacji i dystorsji, które zostały zaimplementowane w nowoczesnym analizatorze typu TE30. Nowe możliwości pomiarowe mogą być wykorzystane do wyznaczania miejsc powstawania strat i różnic bilansowych oraz do ograniczania strat energii w dystrybucji. Rozważania teoretyczne poparte zostały przykładami wyników badań rzeczywistych obiektów elektroenergetycznych.

 • 4.2. Poszukiwanie punktów zasilania odbiorników wywołujących zmienność napięcia
           
  dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński (Politechnika Poznańska)

​Jednym ze składników oceny są miary zmienności napięcia. Miarą o największych możliwościach diagnostycznych są wskaźniki wahań napięcia – amplituda dU i częstość f.

W referacie omówiono zastosowanie zmian napięcia  dV w poszukiwaniu punktów zasilania odbiorników wywołujących zmienność napięcia oraz zamieszczono przykłady lokalizacji uciążliwych odbiorników. Wykazano, że odwołanie się bezpośrednio do zmian napięcia dV umożliwia wykrywanie niedominujących uciążliwych odbiorników energii elektrycznej.

 • 5.1. Inteligentne liczniki energii elektrycznej w świecie Internetu Przedmiotów
           
  Piotr Derbis (Landis+Gyr Sp. z o.o.)

Dynamiczny rozwój nowych technologii informatycznych  związanych z Internetem Przedmiotów w skrócie IoT,  pozwala na wykorzystanie liczników energii elektrycznej nie tylko jako inteligentnych urządzeń pomiaru energii ale również jako sensory pomiarowe wspomagające diagnostykę sieci elektroenergetycznej. W  takim ujęciu pomiar,  na przykład napięć w liczniku, służący pierwotnie do kontroli poprawności pomiaru energii,  dzięki komunikacji on-line z licznikiem staje się informacją diagnostyczną o parametrach sieci. W referacie przedstawiamy możliwości liczników smart w zakresie budowy kompleksowych rozwiązań systemowych służących do zarządzania siecią dystrybucyjną, planowania rozwoju , monitorowania obciążenia sieci i wykrywania zagrożeń. W takim nowym ujęcie licznik smart  jest rozumiany jako element IoT z perspektywą rozwoju i poszerzania swojej funkcjonalności.

 • 5.2. Przeliczanie wskaźników wahań napięcia do wskaźnika Pst
           mgr inż. Mateusz Michalski, dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński (Politechnika Poznańska)

Ważnym składnikiem opisu jakości energii elektrycznej są miary zmienności napięcia. Najczęstszym przejawem występowania zmienności napięcia jest migotanie światła, które przy odpowiednim nasileniu jest uciążliwe. Normatywną miarą wahań napięcia w Europie jest para wskaźników: krótkookresowego Pst i długookresowego Plt migotania światła. Poważną wadą tej pary wskaźników są znikome możliwości diagnostyczne. Miarą o znacznie większych możliwościach diagnostycznych są wskaźniki wahań napięcia – amplituda dU i częstość f.

W referacie przedstawiono procedurę przeliczania wskaźników wahań napięcia do wskaźnika krótkookresowego migotania światła Pst. Zamieszczono przykłady takich przeliczeń wraz o oceną jakości odtworzenia wskaźnika Pst. Wykazana przeliczalność pogłębia możliwości diagnostycznych wskaźników wahań napięcia.